Ciepło to, zazwyczaj wykorzystywane w postaci pary, może być wytwarzane przy typowo niskich ciśnieniach stosowanych w ogrzewaniu lub może być generowane przy znacznie wyższym ciśnieniu i przepuszczane przez turbinę w pierwszej kolejności w celu wytworzenia energii elektrycznej. W turbinie ciśnienie i temperatura pary są obniżane wraz z przekształcaniem energii wewnętrznej pary w energię roboczą. Niższe ciśnienie pary opuszczającej turbinę może być wykorzystane do podgrzewania procesowego.

Hydraulik Warszawa Ursynów we wszystkich praktycznych zastosowaniach

Turbiny parowe w elektrowniach cieplnych są zwykle projektowane do podawania pary o wysokim ciśnieniu, która opuszcza turbinę w skraplaczu pracującym kilka stopni powyżej temperatury otoczenia i przy kilku milimetrach bezwzględnego ciśnienia rtęci. (Nazywa się to turbiną kondensacyjną.) We wszystkich praktycznych zastosowaniach para ta przed skondensowaniem ma znikomą energię użytkową. Turbiny parowe do kogeneracji są przeznaczone albo do ekstrakcji pewnej ilości pary o niższym ciśnieniu po przejściu przez kilka etapów turbin, przy czym nieekstrahowana para przechodzi przez turbinę do skraplacza, albo są zaprojektowane, z lub bez ekstrakcji, do końcowego odprowadzania spalin pod przeciwciśnieniem (bez kondensacji). Hydraulik Ursynów z Kotły i grzejniki.

Typowa turbina wytwarzająca energię elektryczną w fabryce papieru może mieć ciśnienie ekstrakcyjne 160 psig (1,103 MPa) i 60 psig (0,41 MPa). Typowe ciśnienie spiętrzenia może wynosić 60 psig (0,41 MPa). W praktyce ciśnienia te są projektowane indywidualnie dla każdego obiektu. Odciągnięta lub wydechowa para wodna jest wykorzystywana do ogrzewania procesowego.

Para wodna w warunkach normalnego ogrzewania procesowego nadal ma znaczną ilość entalpii, która mogłaby być wykorzystana do produkcji energii, więc kogeneracja ma koszt alternatywny. I odwrotnie, zwykłe wytwarzanie pary pod ciśnieniem procesowym zamiast pod ciśnieniem wystarczającym do wytworzenia energii na górnym końcu również wiąże się z kosztami alternatywnymi. (Patrz: turbina parowa#Warunki zasilania i wydechu zespołu parowego) Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne kotłów wysokociśnieniowych, turbin i generatorów są znaczne, a urządzenia te są zwykle eksploatowane w sposób ciągły, co zwykle ogranicza samowystarczalność wytwarzania energii do eksploatacji na dużą skalę.

Hydraulik Mokotów montujący kaloryfer

Hydraulik Warszawa Ursynów do eksploatacji na dużą skalę

Elektrociepłownia w Metz we Francji. Kocioł o mocy 45MW wykorzystuje biomasę z drewna odpadowego jako źródło energii oraz dostarcza energię elektryczną i cieplną dla 30 000 mieszkań.
Cykl skojarzony (w którym kilka cykli termodynamicznych wytwarza energię elektryczną) może być również wykorzystywany do pozyskiwania ciepła za pomocą systemu grzewczego jako skraplacz cyklu spiętrzania elektrowni. Na przykład generator RU-25 MHD w Moskwie podgrzał kocioł konwencjonalnej elektrowni parowej, której kondensat był następnie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń.

Bardziej nowoczesny system może wykorzystywać turbinę gazową zasilaną gazem ziemnym, której spaliny zasilają parownię, a kondensat dostarcza ciepło. Elektrociepłownie pracujące w cyklu skojarzonym mogą osiągać sprawność cieplną powyżej 80%.